Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan waarin personeelsleden en ouders gelijkelijk zijn vertegenwoordigd. Op een aantal terreinen dient het bestuur de medezeggenschapsraad om advies te vragen (adviesrecht) en op een aantal terreinen is er voor de uitvoering van bestuursbesluiten instemming van de medezeggenschapsraad vereist (instemmingsrecht). Wilt u de leden van de MR informeren, dan kan dat per mail: mrcbsdevossenburcht@vcomog.nl  

Voor de geleding ouders zitten in de medezeggenschapsraad: 

John Feikens (Voorzitter)
Edwin Akkerman 
Esther Dulfer
 
Voor de geleding personeel zitten in de medezeggenschapsraad: 

Peter de Heij
Aldrina Hospers
Jellina Engelage  

GMR

Voor bepaalde (vooral schooloverstijgende) beleidsbeslissingen heeft het College van Bestuur van de VCO Midden- en Oost-Groningen de instemming of het advies nodig van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit 1 medezeggenschapsraadslid van iedere school. De geleding ouders en personeel zijn hierin opnieuw gelijkelijk vertegenwoordigd.

Het dagelijks bestuur van de GMR bestaat momenteel uit:
Mevr. Martine Metsemakers, Avemoerscampe 22, 9751 MB Haren
06-27384496 voorzitter (personeelsgeleding)
Dhr. René Heerlien, Noorderstraat 277, 9611 AG Sappemeer
0598-382381 (oudergeleding)
Mevr. Anneriek Joosten, Beukenlaan 4, 9648 LS Wildervank
0598-626302 (personeelsgeleding)

Voor onze school heeft zitting in de G.M.R.: Roulatie van MR-leden